POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

                         

Strona Głowna                                    Skargi i wnioski mogą być wnoszone;
    pisemnie, telefonicznie lub za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej,a także ustnie do protokołu.

    Kierownik Inspektoratu lub osoba przez niego wyznaczona przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach od 12.00 do 15.00.
 W przypadku, gdy poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie skarg                                      i wniosków odbywa się w najbliższy dzień powszedni.